Geobiz – właściwy wymiar geodezji

Rozwiązanie UAS
dla celów
geodezyjnych

Wykorzystanie dronów w geodezji

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie przy kompleksowej
obsłudze inwestycji budowlanych od etapu planowania do inwentaryzacji powykonawczych stworzyliśmy autorski pakiet dokumentacji do celów projektowych.

Do przygotowania map wykorzystujemy jednocześnie dane pochodzące z pomiarów:
• tradycyjnymi metodami tachimetrycznymi z wykorzystaniem robotycznych instrumentów Total Station firmy Trimble,
• wykorzystując technologię GPS RTN i sieć stacji referencyjnych ASG-EUPOS,
• fotogrametrycznych - wykorzystując samolot bezzałogowy Trimble UX5,

Treść map jest w pełni wektorowa, zrealizowana w trzech wymiarach.

kubatury robót ziemnych

Modele terenu są z powodzeniem wykorzystywane do obliczenia objętości robót ziemnych, kruszyw, urobku kopalni, materiału składowanego na hałdach. Wykonując nalot pierwotny, z którego zostanie obliczony model "zerowy", a następnie nalot kolejny można uzyskać precyzyjny wynik pomiaru objętości z różnicy między dwoma modelami lub względem zadanej powierzchni. Zaletą takiego opracowania jest obliczenie modelu z gęstej chmury punktów, a nie jak w przypadku modelu utworzonego na podstawie pikiet pomierzonych metodami klasycznymi wg intuicji geodety. Daje to bliższe realnemu przedstawienie ukształtowania terenu niż subiektywny pomiar geodety metodą klasyczną - aproksymując dokładniej skomplikowane kształty. W aplikacjach typu CAD modele można poddać dowolnej obróbce zarówno graficznej jak i geometrycznej. Dzięki temu iż zobrazowania w pełni oddają rzeczywiste kolory do minimum ograniczona jest możliwość pomyłki w zakresie identyfikacji poszczególnych materiałów.
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji, w której przedstawliśmy nasze opracownie kopalni Wapienno wykonane wiosną 2014 roku prezentacja YouTube
Być może dzięki wykorzystaniu tej metody budowniczym w końcu ilość materiału załadowanego na pojazdy będzie zgadzać się z ilością obliczoną przez geodetów?

INWENTERYZACJA ETAPÓW BUDOWY

Dzięki regularnym nalotom fotogrametrycznym można uzyskać przejrzysty obraz etapów prac na wszystkich typach budów, co może być cennym źródłem informacji dla inwestora, wykonawcy lub organu nadzoru. Ortofotomapa lub pojedyncze zdjęcia lotnicze mogą być prezentowane na spotkaniach dotyczących planu budowy, dając lepszy pogląd na sytuację niż wskaźniki procentowe prezentowane na wykresach czy liczby w tabelach oraz stanowić realny dowód wykonanych prac. Na kartometrycznych podkładach uzyskanych z nalotu można dokonywać pomiaru wszelkich powierzchni zagospodarowania o wiele szybciej i z nie gorszą dokładnością niż geodezyjny pomiar klasyczny. Jednym godzinnym nalotem można zastąpić wiele dni pracy polowej geodety. Daje to wymierny atut w postaci danych pozyskanych w jednym momencie - przy obecnej dynamice postępów prac na budowach geodeta mierzący metodami klasycznymi będzie zawsze o dzień - dwa w tyle za postępującą budową. Dodatkowy produkt, jakim jest model 3d terenu może służyć jednocześnie do obliczania mas ziemnych (Dział Kubatury obiektów).

NMT + modele 3d obiektów

Dzięki generowaniu na podstawie odpowiednio nakładających się zdjęć chmury punktów z maksymalnym pokryciem 2.4 cm jesteśmy w stanie budować bardzo precyzyjne modele przestrzenne - zarówno terenu (Numeryczny Model Terenu - NMT, DTM) jak i obiektów znajdujących się na nim (Numeryczny Model Pokrycia Terenu - NMPT, DSM). Zaletą dużej gęstości punktów jest wyeliminowanie konieczności pomiaru linii nieciągłości lub miejsc charakterystycznych. Takie modele np. typu TIN mogą służyć do tworzenia warstwic, być podkładem dla projektanta pracującego w środowisku 3D., który nie jest zmuszony samodzielnie wektoryzować warstwic na mapie analogowej i nadawać obiektom płaskim cech przestrzennych. Nawet jeśli projektant dysponuje mapą dostarczoną przez geodetę opracowaną w trybie 3d, nie otrzyma tak pełnej bazy informacji o terenie, jaką może dostarczyć NMT z nalotu. Możliwości interpretacyjne modeli terenu są bardzo duże i interdyscyplinarne - różne branże z powodzeniem mogą wykorzystywać ten rodzaj wizualizacji. Dodanie tekstur do modelu odzwierciedla rzeczywisty wygląd obiektów i zdecydowanie uatrakcyjnia produkt. Istotną zaletą naszych modeli jest ich osadzenie georeferencyjne - w obowiązującym w Polsce Państwowym Układzie Odniesień Przestrzennych "2000" i zgodnym z wszystkimi materiałami dostępnymi w Starostwach Powiatowych.

pomiary terenów trudno dostępnych

Część terenów, które podlegają pomiarom geodezyjnym bywa szczególnie niebezpieczne lub wręcz niedostępne. Są to m. in. tereny kopalni odkrywkowych ze stromymi osuwiskami, hałdy materiałów sypkich, tereny podmokłe, porośnięte bujną roślinnością, linie brzegowe wód stojących i płynących, klify itp. Dzięki technologii pozyskania kartometrycznych opracowań z nalotu bezzałogowym samolotem, jesteśmy w stanie wyeliminować czynnik ryzyka i dotrzeć tam, gdzie geodeta wykonujący pomiary metodami klasycznymi nie dotrze. Jednocześnie jakość, dokładność i szybkość pozyskania opracowania zdecydowanie przewyższa tradycyjne metody pomiarowe.

ośrodki wypoczynkowe, naukowe, sportowe

Ortofotomapa może być interesującym zobrazowaniem obiektów mieszczących się na terenie kompleksów różnego przeznaczenia. Wielkoformatowy wysokorozdzielczy wydruk może zostać wyeksponowany na recepcji, przy bramie głównej, być zamieszczony na materiałach reklamowych czy stronie internetowej. Może również stanowić ciekawy załącznik do wniosku o dofinansowanie z UE. Ortofotomapa uzupełniona o dodatkową treść np. dotyczącą funkcji obiektów czy ścieżek będzie stanowić pomoc dla poruszających się po kompleksie gości. Jako że są to opracowania kartometryczne pozwolą uwidocznić i opisać odległości między poszczególnymi miejscami. Jesteśmy w stanie przygotować też wydruk na potrzeby właściciela kompleksu łącznie z treścią geodezyjną: np. granice i numery działek, numery ksiąg wieczystych, funkcje i numery ewidencyjne budynków, czy położenie sieci uzbrojenia terenu co może być dobrą podstawą do planowania przyszłych inwestycji. Każda treść może być indywidualnie uzgadniana i wprowadzana na ortofotomapę jako warstwa typu CAD. Zapewniamy profesjonalną oprawę w ramy aluminiowe i szyby antyfefleksyjne.

określanie stanu użytkowania

Ortofotomapa może być cennym narzędziem wykorzystywanym przy ustalaniu przebiegu granic nieruchomości. Zobrazowania tego typu dają szerszy pogląd na użytkowanie terenu co skutkuje lepszą analizą zgodności mapy ewidencyjnej i danych katastralnych z faktycznym użytkowaniem. Procesy pozyskiwania danych do baz numerycznych ewidencji gruntów pozostawiają wiele do życzenia i często powodują rozbieżności pomiędzy stanem prawnym, faktycznym na gruncie a uwidocznionym w bazie Starostwa Powiatowego. Dzięki podkładowi z ortofotomapy efekty tego typu opracowań są zdecydowanie lepsze i nie generują tak dużych kosztów jak pomiary klasyczne.

mapy wegetacji roślin

Dzięki aparatowi fotograficznego wyposażonemu w filtry NDVI można uzyskać mapę roślinności z uwzględnieniem ich kondycji oraz stanu rozwojowego. Narzędzie to szczególnie może być przydatne dla obszarów leśnych lub gospodarstw rolnych, pozwala wskazać miejsca koniecznej interwencji człowieka. Dzięki temu iż nasze opracowania powstają na współrzędnych geodezyjnych jesteśmy w stanie z precyzją centymetrową wskazać markując palikami w terenie obszar wytypowany do oprysków czy innych działań. Taka mapa dostarcza wiele informacji do dalszych interpretacji przez specjalistów.

NDVI bazuje na kontraście między największym odbiciem w paśmie bliskiej podczerwieni, a absorpcją w paśmie czerwonym. Żywe, zielone rośliny pochłaniają promieniowanie słoneczne fotosyntetycznie czynne w zakresie 0,4-0,7 μm. Promieniowanie o falach dłuższych (0,7-1,1 μm) absorbowane jest w niewielkim stopniu. Wskaźnik przyjmuje wartości od -1 do 1, przy czym wyższe wartości wskaźnika odpowiadają wyższemu odbiciu w zakresie podczerwieni i mniejszemu w zakresie czerwieni. Wysoka wartość wskaźnika odpowiada terenom pokrytym bujną roślinnością o dobrej kondycji. Wskaźnik NDVI stosowany jest do zbierania informacji o natężeniu fotosyntezy oraz do prognozowania plonów.

Dla gospodarstw rolnych jesteśmy w stanie wykonywać wizualizację budynków, całych gospodarstw, przeanalizować użytkowanie terenu w odniesieniu do granic ewidencyjnych, przedstawić zdjęcia lotnicze inwentarza, sprzętu lub infrastruktury. Jako firma typowo geodezyjna w kolejnym etapie możemy przeprowadzić procedury ustalenia przebiegu granic, zmian sposobu użytkowania gruntu - słowem doprowadzić stan uwidoczniony w rejestrach publicznych Starostwa Powiatowego czy Wydziału Ksiąg Wieczystych do stanu faktycznego w terenie. Znikną wówczas problemy z kwestionowaniem wniosków dotacyjnych przez ARiMR.

klęski żywiołowe i monitoring środowiska

Modele terenu i ortofotomapa są idealnym narzędziem do pomiaru powierzchni obszarów zniszczonych przez pożary, susze, powodzie, ulewne opady deszczu, huragany, trąby powietrzne, trzęsienia ziemi czy do wyznaczania zasięgu antropopresji. Oprócz powierzchni można określać również różnego rodzaju interpretacyjne parametry jak wysokość lustra wody, prognozowanie zalewania obszarów na podstawie modelu terenu czy rozprzestrzeniania się pożarów. Monitoring takich zjawisk z uwagi na stosunkowo niskie koszty można prowadzić sukcesywnie, a nie jednorazowo, lepiej przewidując następstwa. Dobrym przykładem jest tutaj inwentaryzacja nadmorskich klifów i procesów erozji. Wiele kilometrów klifu można zinwentaryzować jednym nalotem, podnosząc precyzję pomiaru i generując zdecydowanie niższe koszty niż pomiary metodami klasycznymi.

ARCHEOLOGIA

Produkty awiacyjne (ortofotomapa + model terenu) są dobrym materiałem wyjściowym dla prac prowadzonych przez archeologów. Niektóre antropogeniczne formy terenu, słabo widoczne z ziemi, mogą być zauważone ze zdjęć z określonej wysokości i wydobyć informacje dotyczące np. umiejscowienia i kształtu dawnej osady, dostarczyć cennych danych na temat jej położenia, w odniesieniu do naturalnych form ukształtowania terenu. W trakcie wykopalisk informacje z nalotu mogą być podstawą do planowania dalszych prac, uwidocznić zarysy konstrukcji częściowo odkopanych budowli. Zaletą naszych zdjęć jest rzadko spotykana dokładność, z uwagi na niski pułap oraz ściśle geodezyjne opracowanie danych. W ciągu jednego dnia pozyskujemy kilka km2 modelu terenu. Wachlarz wykorzystania dla profesjonalistów z dziedziny archeologii jest na pewno szeroki, my dostarczamy produkty do dalszej interpretacji lub nasi operatorzy mogą wykonać czynności uzgodnione z zamawiającym.

Połączenie metod fotogrametrii lotniczej i naziemnej stanowi dobre rozwiązanie dla inwentaryzacji zabytków. Dzięki temu jesteśmy w stanie budować pełne rzeczywiste modele 3D budynków zawierające dachy, bez konieczności używania wysięgników lub dźwigów, tworzyć rzuty i przekroje, fotoplany poszczególnych elewacji z rzeczywistymi barwnymi teksturami. Również niewielkie obiekty mogą być z powodzeniem inwentaryzowane na podstawie zdjęć do postaci barwnych modeli 3D w rzeczywistym rozmiarze. Dzisiejsze techniki druku trójwymiarowego pozwalają stworzyć fotorealistyczne kopie inwentaryzowanych obiektów.

dlaczego system UAS?

  • Nowa technologia, pozwalająca w błyskawicznym tempie pozyskiwać olbrzymie ilości precyzjnych danych
  • Daje możliwość dokładniejszego odwzorowania terenu i zachodzących w nim dynamicznie zmian
  • Produkty takie jak ortofotomapa, chmura punktów czy model terenu mogą być poddawane dalszej analizie w zależności od indywidualnych potrzeb i celu dla którego są wykonywane

Czym jest system UAS?

Bezzałogowy system latający, jest samolotem zdolnym do wykonywania lotu bez pilota na pokładzie w sposób zautomatyzowany, zgodnie z wcześniej zaplanowaną misją. Aby mówić o geodezyjnym zastosowaniu UAS niezbędny jest najwyższej klasy system latający w połączeniu z doświadczonym zespołem pomiarowym, odpowiednim oprogramowaniem obliczeniowym i pracownią wyposażoną w serwery graficzne dużej mocy, pozwalające osiagnąć geodezyjne wymogi dokładnościowe w zadowalającym terminie. Aktualnie wiele firm próbuje wykorzystywać bezzałogowe statki latające, często jednak brakuje im wiedzy z dziedziny fotogrametrii lotniczej, która geodetom znana jest od lat.

Typowy UAS składa się z:

Technologia

Wykorzystywany przez firmę GEOBIZ bezzałogowy samolot Trimble UX5 jest kombinacją wytrzymałego i bardzo precyzyjnego systemu z kompaktową kamerą, pozwalającą na uzyskanie najwyższej jakości produktów.

Pozyskanie w czasie nalotu ostrych, wysokorozdzielczych 0 radiometrycznie zdjęć, nawet w zacienionych i zachmurzonych warunkach pozwala geodecie na stworzenie kartometrycznej ortofotomapy oraz numerycznego modelu terenu. System ten został stworzony przez wiodącego producenta nowoczesnych systemów pomiarowych i swoimi możliwościami dalece przewyższa amatorskie rozwiązania spotykane na rynku W zależności od wysokości lotu zmienia się rozdzielczość terenowa piksela. Przy najniższej dopuszczalnej przez system wysokości wynoszącej 75m wielkość piksela terenowego wynosi 2.4cm. Wraz ze wzrostem wysokości wielkość piksela zwiększa się proporcjonalnie. Przy wysokości 100m wynosi 3.2cm, przy 200m wysokości piksel osiąga rozmiar 6.4cm. Najwyższa możliwa do osiągnięcia wysokość lotu 750m powoduje zwiększenie rozmiaru piksela do 24cm.

Zdjęcia podczas nalotu wykonywane są ze wzajemnym pokryciem poprzecznym i podłużnym w przedziale 70 - 90%. Manewrując jedynie wysokością lotu możemy jednorazowo objąć nalotem powierzchnię od 0.8km2 przy wysokości 75m, 1.2km2 dla wysokości 100m aż do 12.7km2 przy wysokości 750m.

Kontakt

GEOBIZ
Pracownia fotogrametryczna

ul. Brzozowa 3, 61-429 Poznań
+48 61 662 33 33
foto@geobiz.pl
facebook.com/geobizpoznan
B - 52°22'08, L - 16°53'52
Bartłomiej Siekanko
501487172
geodeta@geobiz.pl

O nas

Firma GEOBIZ świadczy pełen zakres usług geodezyjnych - od map do celów projektowych poprzez ustalanie przebiegu granic do geodezyjnej obsługi kopalni i innych dużych inwestycji budowlanych wraz z inwentaryzacjami powykonawczymi. Skupiamy się głównie na zadaniach wymagających zastosowania nowoczesnych technik pomiarowych, aby wykorzystać właściwie nasz potencjał i możliwości, jakie daje nam posiadane zaplecze sprzętowe i dobrze wyposażona pracownia komputerowa. Naszą wiedzę geodezyjną i fotogrametryczną wykorzystujemy również przy wykonywaniu opracowań powstających w wyniku nalotów wykonanych bezzałogowym samolotem. Dzięki temu że wykorzystujemy system UAS wiodącego na tym polu producenta - amerykańskiej firmy TRIMBLE nasze opracowania są kartometryczne a modele terenu wiarygodnie odzwierciedlają obszar objęty nalotem. Jako firma ściśle geodezyjna, koncentrujemy się na precyzji opracowań i pomiarze objętości pryzmy. Nie zadawala nas jedynie efekt wizualny. Aby podnieść jakość naszych opracowań fotogrametrycznych współpracujemy z kadrą Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Badamy uzyskiwane dokładności i wspólnymi siłami szukamy najbardziej efektywnych rozwiązań.